Matrícula

PROCESO DE MATRICULACIÓN

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Pendente de publicación

 1. Solicitudes de reserva: do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2023.
 2. Renuncia á solicitude de reserva de praza nun centro de adscrición: ata o 28 de febreiro de 2023.
 3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo do 2023.
 4. Publicación de criterio complementario, en caso de cambio: No caso de cambio do criterio complementario fixado por cada centro educativo, deberá ser aprobado e publicado antes do 1 de marzo do 2023.
 5. Sorteo público da letra de desempate: última semana de febreiro.
 6. Presentación de solicitudes ordinarias de admisión: do 1 ao 20 de marzo de 2023 ambos incluidos.
 7. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de admisión do baremo: 10 días hábiles, contados a partires dos dous seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes.
 8. Publicación das listaxes PROVISIONAIS de admitidos en non admitidos: 25 de abril de 2023.
 9. Publicación das listaxes DEFINITIVAS: 15 de maio de 2023.
 10. Prazos de formalización da matricula:
  1. Do 20 de xuño ao 30 de xuño de 2023 para infantil e primaria.
  2. Do 23 de xuño ao 7 de xullo de 2023 para ESO.
  3. Prazo extraordinario para ESO do 1 ao 12 de setembro de 2023. (PENDENTE)

As instancias presentadas entre o 21 de marzo de 2023 e o 25 de abril de 2023, ambos incluidos, serán consideradas solicitudes FÓRA DE PLAZO.

Esta solicitude será única e terá carácter vinculante (Artigo 14.2).
Débense cubrir todos os datos.
No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores. (Artigo 14.4)

Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo, ambos incluídos.

Documentación que se debe presentar na Secretaría do Centro para formalizar a solicitude:

 • Certificado de matrícula expedido polo centro no que cursa estudos actualmente (excepto novos alumnos 3 anos)
 • Anexo II “Documento de solicitude de admisión”, pode cubrilo no ordenador e entregalo por duplicado.
 • Formulario normalizado (ED550B) que será facilitado gratuitamente na Secretaría do Colexio e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación «admisionalumnado» () e na páxina web da consellería competente en materia de educación.
 • Fotocopia e orixinal do Libro de familia ou DNI para os novos alumnos de 3 anos.

As solicitudes de admisión, presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «» ou de forma presencial na secretaría do centro descargando e presentando o ANEXO II (ED550B).

Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, ademais, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado.

Esta solicitude será única e terá carácter vinculante (Artigo 14.2).
Débense cubrir todos os datos.
No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores. (Artigo 14.4)

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de admisión do baremo: 10 días hábiles, contados a partires dos dous seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes.

Admisión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

A administración reserva tres postos escolares por unidade, en 4º de educación infantil e 1º de educación primaria, e 1º de ESO.
Na solicitude de admisión deberán manifestar expresamente que op­tan a unha praza reservada para alumnado con necesidades específicas de apoio educa­ tivo derivadas de discapacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredotación intelectual, de trastornos graves de conduta ou por atoparse en situación desfavorecida como con­secuencia de factores sociais económicos ou culturais.

Segundo a lexislación vixente as familias deben ter en conta que:

 1. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advírtese que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 2. Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
 3. Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

En caso de ser necesario o proceso de baremación, por motivos de recibir máis solicitudes que vacantes, o Centro poderá solicitar máis documentación ás familias.

RESOLUCIÓN DO 23 DE FEBREIRO DE 2023, DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE FAI PÚBLICO O RESULTADO DO SORTEO AO QUE FAI REFERENCIA O ARTIGO 34 DA ORDE DO 21 DE OUTUBRO DE 2022

O Decreto 13/2022, do 3 de febreiro (DOG núm. 29, do 11 de febreiro), e a Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG número 212, do 8 de novembro), regulan o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, na educación primaria, na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato en centros docentes sustentados con fondos públicos.

ANUNCIO SORTEO PÚBLICO NÚMERO DESEMPATE

RESULTADO SORTEO PÚBLICO NÚMERO DESEMPATE

Informámoslles dos prazos do período de matriculación de novo alumnado para o curso 2023-2024.

 • Educación Infantil e Educación Primaria do 20 xuño ao 30 de xuño
 • Educación Secundaria e Bacharelato do 23 de xuño ao 7 de xullo.
 • Desde as citadas datas terán á súa disposición no centro os impresos de matriculación e o calendario de entrevistas.
 • O período de matriculación extraordinario para ESO e BACH será do 1 ao 12 de setembro do 2023 PENDENTE

 

Calendario de publicación das listaxes e matriculación:

 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: 25 de abril de 2023.
 • Reclamación das listaxes provisionais en Secretaría do Centro: 9, 10 e 11 de xuño PENDENTE
 • Publicación das listaxes definitivas: 15 de maio de 2023.
 • Reunión coas familias de alumnos/as admitidos. Entrega de documentación: DATA A DETERMINAR

 

Formalización matrícula:

 • Formalización de matricula en EI e EP: do 20 ao 30 de xuño
 • Formalización de matricula en ESO e BACH: do 23 de xuño ao 7 de xullo
 • Prazo extraordinario de matricula en ESO e BACH Do 1 ao 12 de setembro. PENDENTE

 

*As instancias presentadas entre o 21 de marzo do 2023 e 25 de abril de 2022, ambos incluídos, serán consideradas solicitudes FÓRA DE PRAZO. 

*Renuncia á solicitude de reserva de praza nun centro de adscrición: ata o 28 de febreiro de 2023.

Reunión coas familias do alumnado de 4º de Educación Infantil (3 anos): DATA A DETERMINAR

O Colexio Plurilingüe Divina Pastora – Franciscanas Ourense está adscrito ao IES As Lagoas.

Para o  alumnado de 4º da ESO que desexe cambiar e estudar bacharelato no IES As Lagoas e exercer o seu dereito preferente de adscrición: a reserva de praza no IES As LAgoas deberase presentar no centro de orixe ou a través da aplicación «admisionalumnado» o formulario normalizado (ED550A) que se publica como anexo I desta orde. O prazo de presentación estará comprendido entre os días 16 de xaneiro ata 6 de febreiro de 2023.

Renuncia á solicitude de reserva de praza nun centro de adscrición: ata o 28 de febreiro de 2023.

Así mesmo, o alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática  utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante

En caso de necesidade de baremar por ter máis demanda que prazas vacantes a puntuación por domicilio ou lugar de traballo farase en relación á esta área de influencia:

 • Área de Influencia:

Perímetro comprendido por: Avenida Ribeira Sacra desde os límites do termo municipal ata Ponte Nova (Ponte Loña, As Lagoas…). Avenida de Marín e Euloxio Gómez Franqueira ata o enlace coa N-120 (A Ponte, Quintián). N-120 ata Glorieta do Couto. Rúa Ervedelo, continuación por Rúa Faustino Santalices ata cruzamento coa Rúa Francisco Moure. Francisco Moure ata praza do Couto. Avenida de Portugal ata Rúa Marcelo Macías. Marcelo Macías ata rúa Ponte Codesal, esta ata rúa Domingo Fontán e esta ata rúa da Coruña. Rúa A Coruña, Rúa Pena Trevinca, estrada da Granxa ata cruzamento coa Rúa Serra Martiñá. Rúa Serra Martiñá ata fin de municipio pola Vía férrea (Penarredonda, Peza, Porteliña…)
Todas estas rúas e as rúas interiores dentro deste perímetro.

 • Área limítrofe:

Resto do municipio de Ourense.

Consulta o calendario, criterios de baremación e instrucións para a reserva de prazas de Bacharelato 2023/2024 PENDENTE

Click aquí para acceder PENDENTE DE ACTUALIZAR